ALGEMENE VOORWAARDEN FLOOR KEEREWEER
Laatste wijziging: 20 april 2023

DEFINITIES
Opdrachtnemer is Floor Keereweer, gevestigd aan de Ferry Portierstraat 17 in (6541GP) Nijmegen en geregistreerd onder KvK-nummer 70986169, hierna Floor Keereweer, zij en haar.
Opdrachtgever ben jij, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, hierna jij/je en jou(w).
Met wij, ons en onze worden opdrachtnemer en opdrachtgever samen bedoeld.
Een traject is een traject waarbij je gedurende een afgesproken duur business coaching krijgt van Floor Keereweer.
De kick-off is de dag waarop het traject voor business coaching start met onze eerste coachingsessie.
Een event is een live bijeenkomst op locatie (geen onderdeel van een traject).
Bijeenkomsten zijn events, retraites (onderdeel van een traject) en online groepsbijeenkomsten. 
Een coachingsessie is een individuele afspraak (online, telefonisch of op locatie).
Met online omgeving wordt onder meer bedoeld de online academie, Huddle en social media groepen van Floor Keereweer.
Schriftelijk betekent ook per e-mail.

TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Floor Keereweer, tenzij wij schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
Als we afwijken van deze voorwaarden, dan zijn deze afwijkingen alleen geldig als we deze schriftelijk hebben vastgelegd.
Floor Keereweer kan op elk moment haar algemene voorwaarden wijzigen. Voordat de wijzigingen ingaan, zal zij je schriftelijk informeren en de gewijzigde voorwaarden toesturen.
Als een of meer bepalingen in deze voorwaarden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de andere bepalingen volledig van toepassing. Wij zullen samen overleggen over wat er dan tussen ons geldt. Hierbij zullen we zoveel mogelijk rekening houden met het doel en de inhoud van de oorspronkelijke bepaling.
Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een bepaling in deze voorwaarden of als een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, zullen we samen bespreken wat er dan tussen ons geldt.
Het niet altijd verlangen dat deze voorwaarden worden nageleefd, betekent niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Floor Keereweer het recht verliest om naleving hiervan te verlangen. 

AANBOD
Het aanbod voor een traject van Floor Keereweer word je per mail toegestuurd samen met deze voorwaarden. Het aanbod vervalt na 14 dagen. Nadat jij de overeenkomst digitaal hebt ondertekend, is de overeenkomst tot stand gekomen. Met het digitaal ondertekenen van de overeenkomst verstrek je een garantie dat je de afgesproken vergoeding hebt gereserveerd en financieel in staat bent aan de volledige betalingsverplichting te voldoen.
Andere dienstverlening kan je online aanschaffen. Na je bestelling en betaling ontvang je van Floor Keereweer een schriftelijke bevestiging, waarmee de overeenkomst tot stand is gekomen. 
Genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
Aan een aanvaarding die afwijkt van het aanbod is Floor Keereweer niet gebonden. Ook kan zij niet aan haar aanbod worden gehouden als je redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten. Als je je traject wilt verlengen, dan ontvang je van Floor Keereweer een nieuw aanbod.
Op verzoek is het mogelijk om door te stromen naar een traject met een langere duur. Wij zullen in dat geval de overeenkomst aanpassen. Je overstap is definitief als je de gewijzigde overeenkomst digitaal hebt ondertekend.

DUUR EN EINDE OVEREENKOMST 
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of als wij schriftelijk anders afspreken. 
In geval van een traject gaat de afgesproken duur van het traject lopen vanaf de kick-off.
De overeenkomst voor een traject is niet tussentijds opzegbaar, tenzij expliciet genoemd in deze voorwaarden. Een besluit van jou om niet meer deel te nemen aan het traject, leidt nimmer tot een vermindering van je betalingsverplichting. 
Overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen. Je moet Floor Keereweer dan ook schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. 
Partijen sluiten de mogelijkheid tot ontbinding uit, tenzij expliciet genoemd in deze voorwaarden.

VERWACHTINGEN
Floor Keereweer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Zij zal je coachen en begeleiden, maar je neemt altijd je eigen beslissingen. Floor Keereweer verstrekt dan ook geen garanties op het behalen van een bepaald resultaat. Succes is afhankelijk van jouw inzet en vaak ook niet direct zichtbaar. 
Floor Keereweer kan (een deel van) de werkzaamheden door anderen laten uitvoeren. Zij blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. 
Je bent gemotiveerd en zet je actief in om de door jou gestelde doelen te bereiken en hebt een open en respectvolle houding.
Om het maximale resultaat te behalen, toon je je volledige commitment door het bijwonen van de bijeenkomsten, het tijdig inplannen van de coachingsessie en het maken van de opdrachten die Floor Keereweer je geeft.
Je verstrekt Floor Keereweer tijdig de informatie die zij nodig heeft om jou te kunnen coachen en begeleiden. Ook informeer je Floor Keereweer tijdig over wijzigingen in je (contact)gegevens.
Ongevraagde acquisitie richting andere deelnemers is niet toegestaan. 
Wij zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij de wet of de bevoegde autoriteiten ons tot iets anders verplicht. 
Je respecteert het auteursrecht van Floor Keereweer en zal hier geen inbreuk op maken.
Het maken van beeld- of geluidsopnames tijdens bijeenkomsten is niet toegestaan, tenzij Floor Keereweer hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Het maken van opnames voor persoonlijk gebruik tijdens een coachingsessie is toegestaan als je dit vooraf even meldt. 
Je verstuurt in de online omgeving geen spam of andere ongewenste berichten. 
Bij bijeenkomsten gedraag je je respectvol en hou je rekening met de andere deelnemers. Je zal door je gedrag het verloop van de bijeenkomst niet verstoren. 
Het overtreden van de leden 6 t/m 11 kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting van toegang tot en gebruik van de diensten van Floor Keereweer. Je hebt dan geen recht op schadevergoeding of vermindering van de afgesproken prijs.

TRAJECT
Een traject bestaat uit verschillende bijeenkomsten en coachingsessies. 
Voor de bijeenkomsten maakt Floor Keereweer een planning. Gemiste bijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald. Het niet (kunnen) deelnemen aan een bijeenkomst geeft je geen recht op schadevergoeding of vermindering van de afgesproken prijs.
Een coachingsessie kan tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak worden verplaatst bij ziekte of andere zwaarwegende privéomstandigheden. Je kunt een afspraak maximaal één keer verplaatsen. Bij niet tijdig verplaatsen of niet verschijnen op de afspraak, vervalt de coachingsessie en kan je hierop geen aanspraak meer maken.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van de coachingsessies. Het aantal coachingsessie waarop je per maand recht hebt, mag je niet opsparen. In geval van vakantie van Floor Keereweer zoeken we samen een oplossing.
Als Floor Keereweer verhinderd is, zal de bijeenkomst of coachingsessie worden verplaatst.
Floor Keereweer mag de inhoud en wijze van uitvoering van een traject tussentijds wijzigen in verband met een kwalitatieve verbetering en de planning van onderdelen tussentijds aanpassen. Deze wijzigingen geven je geen recht op schadevergoeding of vermindering van de afgesproken prijs.
Als Floor Keereweer van mening is dat zij jou vanwege een verstoorde vertrouwensrelatie niet goed meer kan coachen en begeleiden, dan mag zij de overeenkomst per direct beëindigen zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding voor jou ontstaat.
Bij een traject gaat Floor Keereweer uit van fair use. Dat betekent dat je in beginsel vragen kunt stellen aan haar en zij graag je vragen beantwoordt. Echter, als je onredelijk veel beroep doet op en of verwacht van haar (meer dan gebruikelijk bij de dienstverlening), dan behoudt Floor Keereweer zich het recht voor de overeenkomst met jou eenzijdig aan te passen door bijvoorbeeld een maximum op te leggen, tijdelijk op te schorten of te beëindigen. Zij zal echter altijd, voordat zij een beslissing neemt, met je in gesprek gaan.

EVENTS
Annulering van je deelname aan een event kan alleen schriftelijk worden gedaan.
Bij annulering van je deelname brengt Floor Keereweer de volgende kosten in rekening:
Tot 60 dagen voor het event mag je kosteloos annuleren.
Tussen 30 en 60 dagen voor het event betaal je 50% van de overeengekomen prijs.
Vanaf 30 dagen voor het event betaal je 100% van de overeengekomen prijs.
Je kunt je laten vervangen door een ander, nadat je Floor Keereweer hierover schriftelijk hebt geïnformeerd.
In geval van onvoldoende aanmeldingen of om andere voor Floor Keereweer moverende redenen kan zij een event voor aanvang verplaatsen. Je ontvangt hiervan bericht. Je deelname wordt verschoven naar de nieuwe datum. Als deze datum nog niet bekend is, dan zal je daarover op de hoogte worden gehouden. Als je niet kunt op de nieuwe datum of als Floor Keereweer het event niet door laat gaan, dan vervalt de betalingsverplichting. Als je al betaald had, zal het bedrag teruggestort worden.

ONLINE DIENSTVERLENING
Doordat sommige diensten van Floor Keereweer online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn.
Zonder voorafgaande bekendmaking kan Floor Keereweer de online omgeving (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik ervan beperken als dit nodig is voor onderhoud of verbetering.
Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de online dienst of omgeving geeft je geen recht op schadevergoeding of vermindering van de afgesproken prijs.
Je geeft de ontvangen toegangsgegevens voor de online omgeving niet aan anderen en laat anderen ook niet op een andere wijze de online omgeving gebruiken. 

FACTURERING EN BETALING
Betaling vindt in beginsel vooraf plaats. Voor trajecten is op verzoek een betaling in termijnen mogelijk. Floor Keereweer mag in geval van een betaling in termijnen haar vergoeding verhogen.
Je ontvangt digitaal een factuur op het door jou aangegeven e-mailadres. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. De (eerste termijn-) betaling voor een traject moet betaald zijn op de dag voor de kick-off.
Betaling vindt plaats zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen. 
Als je niet of niet op tijd betaalt, dan ben je zonder ingebrekestelling in verzuim en is Floor Keereweer vrij om zonder nadere waarschuwing rechtsmaatregelen te treffen. Alle vorderingen van Floor Keereweer op jou zijn dan direct opeisbaar. Eventuele betalingsregelingen komen te vervallen. 
Je betaalt over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente, vanaf de vervaldag totdat je alles hebt betaald. Ook komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor jouw rekening. Die bedragen minimaal 15 procent van het openstaande bedrag.
Wanneer je in verzuim bent, heeft Floor Keereweer het recht om de overeenkomst op te schorten of te beëindigen zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding voor jou ontstaat. Zij is niet gehouden tot terugbetaling van al betaalde bedragen en blijf recht hebben op de nog niet betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van jou zijn de vorderingen van Floor Keereweer op jou onmiddellijk opeisbaar en komen eventuele betalingsregelingen te vervallen.

OVERMACHT
Overmacht ontslaat Floor Keereweer van de plicht tot nakoming van de overeengekomen overeenkomst, zonder dat er voor haar een recht ontstaat op vergoeding van kosten, schade en rente. Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het redelijkerwijs onmogelijk is of Floor Keereweer gehinderd wordt om de diensten te verlenen zoals afgesproken, haar daarvan geen verwijt te maken valt en die ook niet anderszins voor haar rekening komt. 
Voorbeelden van overmacht zijn ziekte of zwaarwegende privéomstandigheden van Floor Keereweer, zoals ziekte of overlijden van een naast familielid, oorlog of daarop lijkende situaties, epidemie/pandemie, stroomstoring, overstroming, aardbeving, brand, gewijzigde overheidsmaatregelen, internetstoringen, computerstoringen, netwerkaanvallen, extreme weersomstandigheden of extreme file.
Als sprake is van overmacht, dan zal Floor Keereweer je zo snel mogelijk informeren. Indien mogelijk zullen wij een passende oplossing proberen te vinden, zoals het tijdelijk onderbreken of verplaatsen van het traject.
In geval van langdurige (langer dan drie maanden)} of blijvende overmacht kunnen wij de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Je blijft verplicht het al uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

AANSPRAKELIJKHEID
Het uitvoeren van de werkzaamheden kan misgaan. Dat kan voor Floor Keereweer tot aansprakelijkheid leiden. De vergoeding, waaronder schadevergoeding, welke zij aan jou verplicht zou zijn te betalen gebaseerd op welke rechtsgrond dan ook, is per voorval of combinatie van gelijksoortige en verbonden voorvallen beperkt tot het bedrag exclusief btw dat je op grond van de overeenkomst aan Floor Keereweer betaald hebt. 
Floor Keereweer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit de beslissingen die jij neemt naar aanleiding van de coaching en begeleiding. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
Ook is Floor Keereweer niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen, schade die is ontstaan doordat gegevens niet zijn verstrekt of doordat deze onjuist of onvolledig waren, schade als gevolg van het niet of niet volledig bereiken van het door jou beoogde resultaat en beschadigingen, diefstal of verlies van jouw eigendommen en andere schade ontstaan tijdens bijeenkomsten en coachingsessies op locatie.
Floor Keereweer is wel aansprakelijk bij opzet of bewuste roekeloosheid.
Floor Keereweer mag aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden tegenover jou inroepen. Ook mag zij de schade zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken, waartoe jij alle medewerking zal verlenen.
Je vrijwaart Floor Keereweer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom, zoals het auteursrecht, op door jou verstrekte werken, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

AUTEURSRECHT
Op de door Floor Keereweer ter beschikking gestelde materialen, presentaties, adviezen en andere werken berust het auteursrecht uitsluitend bij Floor Keereweer. Ze zijn uitsluitend bestemd om door jou te worden gebruikt. Je mag een kopie maken voor eigen gebruik. Een kopie omvat zowel een print als het digitaal opslaan.  
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Floor Keereweer mogen deze werken niet worden gewijzigd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, tenzij het algemene ideeën, concepten, kennis en technieken betreft. 
Ook is het niet toegestaan om (delen van) deze werken commercieel te verkopen, op te nemen in een eigen programma of anderszins een vergoeding te vragen voor deze werken. 
Bij overtreding van dit artikel ben je Floor Keereweer een direct opeisbare boete van € 5.000 verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd haar recht om in plaats van de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al haar overige rechten.

KLACHTEN
Bij klachten zal je zo snel mogelijk (binnen 7 dagen) na het ontstaan van de klacht schriftelijk contact op te nemen met Floor Keereweer. 
Je geeft een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat Floor Keereweer in staat is inhoudelijk te reageren en, als de klacht gegrond is, te zorgen voor een passende oplossing. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan niet in behandeling worden genomen. 
Als de periode tussen het ontstaan van de klacht en het eerste contact hierover met Floor Keereweer langer is dan 7 dagen, dan wordt de klacht geacht te zijn ontstaan op 7 dagen voor het eerste contact, tenzij je kan aantonen dat je redelijkerwijs niet eerder contact met Floor Keereweer over de klacht had kunnen hebben.

AFSLUITENDE BEPALINGEN, GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 
Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren van kracht, zoals, maar niet beperkt tot, bepalingen betreffende auteursrecht, geheimhouding en aansprakelijkheid.
Iedere vordering van jou, behalve een vordering die al door Floor Keereweer is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij binnen deze termijn gemotiveerd bezwaar is gemaakt of een rechtsvordering is ingesteld.
Het Nederlands recht is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen ons waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. 
Wij zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat wij ons naar behoren hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. 
De rechter in Nijmegen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.